Betingelser

CONTENTBASE.DK (“Tjenesten”) leveres af Dicentia DK A/S, CVR-nr. 31 75 31 04, Carl Jacobsens Vej 16, opg. 4, 3. sal i 2500 Valby på vegne af ArtPeople Music ApS (CVR-nr.3833 0144) (”Udgiver”). Tjenesten giver dig adgang til at bestille og evt. forudbestille produkterne som fremgår af Tjenesten. Tjenesten leveres “som den fremstår” på CONTENTBASE.DK og er underlagt vilkår og betingelser nævnt i denne aftale (”Aftalen”).

 

LÆS VENLIGST HELE DENNE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ACCEPTERER ET KØB.

 

 1. Betaling

Det er en forudsætning for Aftalen, at du har et kredit- eller betalingskort. Oplysninger om de kredit- eller betalingskort, der kan benyttes, kan findes på Tjenesten. Betaling sker i danske kroner. Efter hver betaling vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.

Du hæfter for andres uberettigede bestillinger af indhold på Tjenesten, der foretages ved angivelse af dit brugernavn, kodeord og betalingskortoplysninger, jf. dog Lov om visse betalingsmidler. Eventuelle krav om refusion af betalingsafgift i forbindelse med fejl på Tjenesten skal fremsættes over for CONTENTBASE.DK (contentbase@dicentia.dk) senest 7 dage efter, at fejlen er konstateret. I modsat fald fortabes sådanne krav.

 

Som betalingsmiddel kan også benyttes voucher koder eller gratis koder som er udleveret af CONTENTBASE.DK, Dicentia A/S eller en af Dicentias samarbejdspartnere. For brug af voucherkoder gælder de samme betingelser som for betaling med kredit- eller betalingskort.

 

 1. Dine forpligtelser

Efter dansk lovgivning er det strafbart at kopiere, eksemplarfremstille, importere, omsætte, besidde, videredistribuere eller ændre det indhold, der udbydes på Tjenesten, i kommercielt øjemed eller med det formål at give andre uautoriseret adgang til indholdet af en krypteret udsendelse og/eller on demand-indhold. Overtrædelser, der kommer til CONTENTBASE.DK’s kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse.

Brugernavn og kodeord til brug for login på Tjenesten er personligt. Du bærer risikoen for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri (keylogning, virus, spyware eller lignende), skal du omgående melde dette til CONTENTBASE.DK

 

 1. Markedsføring

Jeg har læst og accepteret betingelserne, der inkluderer en tilladelse til at ContentBase og/eller udgiver på denne tjeneste kan sende mig spændende nyhedsbreve og relevante tilbud på tilsvarende underholdningsprodukter herunder film, musik, bøger og events. Du har altid mulighed for nemt og gratis at kunne afmelde dig alle efterfølgende henvendelser fra ContentBase og/eller Udgiver.

 

 1. Levering / Forsinkelse

Levering af varer foregår med den af dig valgte forsendelsesløsning. Forsendelsesomkostningerne inkl. moms er angivet i forbindelse med bestillingen af den pågældende vare.

Vor leveringstid er:

Forsendelsesløsning Leveringstid Service Leveringstype
DAO Hjem 2-4 hverdage

(gældende for bestillinger lagt på hverdag inden kl.14.00

For bestillinger henover weekenden gælder leveringstid fra første hverdag).

Inkl. track and trace Leveres til din hjemadresse

 

Der foreligger forsinkelse, såfremt varen eller ydelsen ikke leveres inden for angivet leveringstid. Der foreligger ikke forsinkelse fra CONTENTBASE.DK side, såfremt forhold hos kunden eller en hændelig begivenhed, som kunden er ansvarlig for, er årsag til forsinkelsen.

Kunden kan ophæve købsaftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, eller CONTENTBASE.DK har nægtet at levere varen, eller CONTENTBASE.DK ikke efter påkrav fra kunden leverer varen inden for rimelig tid.

 

 

 1. Fortrydelsesret

Kunden har ret til at træde tilbage fra denne købsaftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne fysisk i besiddelse.

Hvis fortrydelsesfristen er udløbet på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele CONTENTBASE.DK (contentbase@dicentia.dk) beslutningen om at fortryde købsaftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail).  Fortrydelsesretten er overholdt, hvis kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

 

Følger af fortrydelse

 1. Hvis fortrydelsesretten i denne aftale udøves, refunderer CONTENTBASE.DK alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle kortgebyrer eller ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg ved en anden leveringsform end den billigste form for standard levering, som CONTENTBASE.DK tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor CONTENTBASE.DK har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde denne købsaftale. CONTENTBASE.DK gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilliget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 2. CONTENTBASE.DK kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varerne er modtaget retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
 3. Kunden returnerer varerne til følgende adresse: CONTENTBASE.DK c/o Dicentia DK A/S, Carl Jacobsens Vej 16 opg. 4 3. sal, 2500 Valby uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret CONTENTBASE.DK om udøvelsen af købsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
 4. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, herunder forsvarlig emballering, så varerne ikke lider skade under forsendelsen.
 5. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på, samt for ændringer af varens udseende.

 

 1. Reklamation / Mangler

Varer

 1. Dit køb er omfattet af købelovens regler, herunder mangelsreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld varer repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
 2. Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.
 3. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som muligt og inden for 14 dage efter manglen blev opdaget.
 4. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til contentbase@dicentia.dk

 

Varen skal sendes til:

CONTENTBASE.DK

c/o Dicentia DK A/S

Carl Jacobsens Vej 16 Opg. 4 3. sal

2500 Valby

 

 1. Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.
 2. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vore fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til DKK 250,00 for undersøgelse af varen.
 3. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vor modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt eventuelt track and trace nummer.
 4. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

 1. Persondata

For at kunne handle skal du som minimum oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer

 

 1. Ovenstående personoplysninger bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jfr. Bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
 2. Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personoplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.
 3. Personoplysningerne videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådanne situationer vil ske i overensstemmelse med dem til enhver tid gældende persondatalovgivning.
 4. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe der er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.
 5. Som kunde har du mulighed for indsigt i vor registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til regler om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CONTENTBASE.DK via e-mail contentbase@dicentia.dk.
 6. Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på CONTENTBASE.DK vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

 

 1. Misligholdelse

I tilfælde af væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til Aftalen er CONTENTBASE.DK berettiget til at afbryde Tjenesten og opsige Aftalen uden yderligere varsel. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:

Videredistribution af indholdet på Tjenesten til tredjemand.

Offentlig visning, eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede produkter uden særlig aftale med CONTENTBASE.DK herom, jf. pkt. 5.

Anvendelse af produktet i strid med denne aftale, jf. pkt. 5.

 

 1. Priser

Information om de til enhver tid gældende priser for Indhold kan ses på CONTENTBASE.DK

 

 1. Force majeure

CONTENTBASE.DK er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forholdsmæssigt afslag, jf. pkt. 10 og 11, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for CONTENTBASE.DK kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt CONTENTBASE.DK egne medarbejdere.

 

 1. Tvister og klager

I tilfælde af tvist mellem dig og CONTENTBASE.DK om forhold, der udspringer af denne Aftale, kan du klage til CONTENTBASE.DK.

CONTENTBASE.DK afgørelse kan indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf. 32 66 90 00. Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

 

 1. Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft 29. september 2017.

Vi forbeholder os ret til at slette din konto, hvis ikke du er den du udgiver dig for.

Dette er version 1.0 af Betingelserne.

 

 

 

Cookies Politik

Deklaration af dette website’s brug af cookies

 

Formål med brug af cookies på websitet Intern / 1. parts cookies Ekstern / 3. parts cookies
Teknisk funktionalitet Ja Ja
Trafikmåling Nej Ja
Annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.) Nej Nej
Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering Nej Ja

 

Oversigt

1. Ejeroplysninger.
2. Cookies.
2.1 Så lang tid opbevares cookies.
2.2 Sådan sletter du cookies.
2.3 Sådan undgår jeg cookies?
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website.
2.5 Google Analytics (trafikmåling).
2.6 Annoncenetværk.

 

 

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:
Dicentia DK A/S, Carl Jacobsens Vej 16, opg. 4, 3. Sal, 2500 Valby, Tlf. 8745 4545, contentbase@dicentia.dk.

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

2.5 Google Analytics (trafikmåling)

Websites bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Persondata Politik

 

1. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil ved registrering. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, alder og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

1.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dicentia DK A/S, skal du rette henvendelse på contentbase@dicentia.dk eller telefon 8745 4545. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

1.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.